شما اینجا هستید : دانلود آهنگ ending از isak danielson

دانلود آهنگ ending از isak danielson

پست ویژه

دانلود آهنگ ending از isak danielson

ترجمه آهنگ ending از isak danielson

, ترجمه آهنگ ending از isak danielson , معني اهنگ ending از isak danielson , دانلود آهنگ ending از isak danielson mp3 , معنی اهنگ ending از isak danielson , متن فارسی اهنگ ending از isak danielson ,

دانلود متن آهنگ ending از isak danielson , ترجمه ی اهنگ ending از isak danielson , اهنگ ending از isak danielson , اهنگ ending از isak danielson دانلود , اهنگ ending isak danielson , متن اهنگ ending از isak danielson , isak danielson ,

lyric ending isak danielson , متن آهنگ ending isak danielson , free download ending isak danielson , آهنگ ending isak danielson , ending isak danielson متن آهنگ , دانلود آهنگ ending isak danielson

Isak Danielson - Ending

دانلود آهنگ ending از isak danielson

متن اهنگ ending از isak danielson

We’re at the end of the line
ما به آخر خط رسیدیم
She keeps me from closing my eyes
نمیذاری چشمهام رو ببندم
Keeps me from sleeping at night
نمیذاری شب ها راحت بخوابم
Don’t let me go
اجازه نده از پیشت برم
We’ve been talking a while
ما همیشه با هم بحث میکردیم
Looking at everything bright
در حالی که همه چیز روشن بود
Wrote, and she asked me, I’m fine
مینوشتی و میپرسیدی، من خوبم
Just don’t let me go
فقط نذار از پیشت برم
There came a time
زمانی میرسه
When you were the only one
که تو تنها میشی
You were the only one
تو تنها خواهی موند
The only one
تنها میمونی
Maybe I could be your only price
شاید میتونستم تنها داراییت باشم
Maybe you could light it white
شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی
Even when I’m falling back
با اینکه دارم ترکت میکنم
You’d still believe I tried
باور داری که من تلاشم کردم
Maybe we could be a symphony
شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم
And maybe I could learn to play
شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش
You could write that story
تو میتونی این داستان بنویسی
While I just ride the wave
در حالی که من سوار بر امواجم
We’re at the end of the line
ما به آخر خط رسیدیم
She keeps me from holding her tight
منو تو بغل خودت نگه میداری
Trying to make sure she’s fine
سعی داری مطمئن بشی همه چیز خوبه
Don’t let me go
نذار من برم
We took hundred steps back
ما خیلی راه پشت سر گذاشتیم
How you said “goodbye” was sad
پس چطور با ناراحتی گفتی خداحافظ
Now when I think of it I
حاال که بهش فکر میکنم
Please let me go
لطفا بذار برم
There came a time
زمانی میرسه

Telegram : @DanlodeAhang

When you were the only one
که تو تنها میشی
You were the only one
تو تنها خواهی موند
The only one
تنها میمونی
Maybe I could be your only price
شاید میتونستم تنها داراییت باشم
Maybe you could light it white
شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی
Even when I’m falling back
با اینکه دارم ترکت میکنم
You’d still believe I tried
باور داری که من تلاشم کردم
Maybe we could be a symphony
شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم
And maybe I could learn to play
شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش
You could write that story
تو میتونی این داستان بنویسی
While I just ride the wave
در حالی که من سوار بر امواجم
But life is never like that
اما زندگی هرگز این شکلی نیست
But life is never like that
اما زندگی هرگز این شکلی نیست
She took me in and now I feel still
تو منو بغل کردی و هنوز حسش میکنم
No, life’s never like that
نه زندگی هرگز این شکلی نیست
Life’s never like that
زندگی هرگز این شکلی نیست
Maybe I could be your only price
شاید میتونستم تنها داراییت باشم
Maybe you could light it white
شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی
Even when I’m falling back
با اینکه دارم ترکت میکنم
You’d still believe I tried
باور داری که من تالشم کردم
Maybe we could be a symphony
شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم
And maybe I could learn to play
شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش
You could write that story
تو میتونی این داستان بنویسی
While I just ride the wave
در حالی که من سوار بر امواجم

 

Isak Danielson - Ending @DanlodeAhang.mp3

Isak Danielson - Ending @DanlodeAhang.mp3

از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
آلبوم های موجود در سایت در فرمت ZIP گذاشته می شوند که برای باز کردن آن به نرم افزار winrar احتیاج خواهید داشت.