یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست

پست ویژه

یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست

, شعر یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست , ترانه یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست , اهنگ یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست , یکی نسیه یکی نقد یکی طلاق یکی عقد , یکی باخته یکی برده یکی زنده یکی مرده

یکی هست یکی نیست یکی صفر یکی بیست

شعر: یکی ….

یکی هست یکی نیست یکی صفره یکی بیست
یکی نسیه یکی نقد
یکی طلاق یکی عقد
یکی باخته یکی برده یکی زنده یکی مرده
یکی گریه یکی آه
یکی خنده ی بی گاه
یکی غنی یکی فقیر یکی ترسو یکی دلیر
یکی خوبه یکی بد
یکی قبول یکی رد
یکی رفته یکی هست یکی فاضل یکی پست
یکی قهر یکی آشتی
یکی باحال و مشتی
یکی خواب یکی بیدار یکی مست یکی هوشیار
یکی سفید یکی سیاه
یکی خوشبخت یکی تباه
یکی اتی یکی حال یکی گذشته ی کال
یکی ساده تو هر کار
یکی رند و ریاکار
یکی جوون یکی پیر یکی زود و یکی دیر
یکی داد یکی بیداد
یکی غمگین یکی شاد
یکی عرشه یکی فرشه یکی خمار یکی نئشه
یکی قانع یکی حریص
یکی سالم یکی مریض
یکی تهی یکی پر یکی غمگین و دلخور
یکی اب یکی اتیش
یکی مدام تو تشویش
یکی سر و یکی فاش یکی همش میگه کاش
یکی گرم یکی سرد
یکی شعف یکی درد
یکی سبز و یکی زرد یکی ناکس و نا مرد
یکی گدا یکی شاه
یکی در مونده تو راه
یکی بیحال و محزون یکی همش پی نون
یکی لباس نداره
یکی تو فکر یاره
یکی دوا یکی درد یکی از همه جا طرد
یکی زشت یکی خوشگل
یکی  حسود و بد دل
یکی ازل یکی ابد یکی منزل یکی مقصد
یکی لیلی یکی مجنون
یکی خوشحال یکی دلخون
یکی شیرین یکی فرهاد یکی سکوت یکی فریاد
یکی فاسق و بد کار
یکی زاهد و دیندار
یکی تو فکر فرداش یکی خراب دنیاش
یکی سفر یکی حضر
یکی مه چهره و دلبر
یکی اشکار یکی پنهون یکی آواره و حیرون
یکی روح یکی جان
یکی شاکی و نالان
یکی باقی یکی فانی یکی فردا یکی انی
یکی اهلی یکی هار
یکی موزی مثل مار

از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
آلبوم های موجود در سایت در فرمت ZIP گذاشته می شوند که برای باز کردن آن به نرم افزار winrar احتیاج خواهید داشت.