شما اینجا هستید : mahbod

ریمیکس مهبد صورتت ریخت

پست ویژه

ریمیکس مهبد صورتت ریخت

اهنگ صورتت ریخت مهبد (ریمیکس آرین گله)

, اینجا که نموند هیچ وقت پشت ابر حتی تو رویا , یه نقاب و چند تا اشک رو هوا , آخرش چه نوری این آتیش تابوند رو صورت ما , همه دنیا دیدن چه دروغهایی شنیدم , نقابت مثل موم ذوب شد و ریخت ,

همه دنیا دیدن چه دروغهایی شنیدم صورتت مثل نور بود , انگار خونمون تو رگهای هم ریخته بود , یه روزی نفست همه دنیامو به هم دوخته بود , اما وقتی یه آتیش که تابید به این صورتامون صورتت ریخت دنیامون ریخت ,

ریمیکس مهبد صورتت ریخت آرین گله , ریمیکس مهبد صورتت ریخت 320 , Mahbod Souratet Rikht (Arian Goleh Remix) , Mahbod Souratet Rikht , Mahbod , صورتت ریخت مهبد , صورتت ریخت مهبد 320

Mahbod - Souratet Rikht (Arian Goleh Remix)

ریمیکس مهبد صورتت ریخت

متن اهنگ صورتت ریخت مهبد

ریمیکس مهبد صورتت ریخت

ریمیکس مهبود صورتت ریخت

پست ویژه

ریمیکس مهبود صورتت ریخت

اهنگ صورتت ریخت مهبود (ریمیکس آرین گله)

, اینجا که نموند هیچ وقت پشت ابر حتی تو رویا , یه نقاب و چند تا اشک رو هوا , آخرش چه نوری این آتیش تابوند رو صورت ما , همه دنیا دیدن چه دروغهایی شنیدم , نقابت مثل موم ذوب شد و ریخت ,

همه دنیا دیدن چه دروغهایی شنیدم صورتت مثل نور بود , انگار خونمون تو رگهای هم ریخته بود , یه روزی نفست همه دنیامو به هم دوخته بود , اما وقتی یه آتیش که تابید به این صورتامون صورتت ریخت دنیامون ریخت ,

ریمیکس مهبود صورتت ریخت آرین گله , ریمیکس مهبود صورتت ریخت 320 , Mahbod Souratet Rikht (Arian Goleh Remix) , Mahbod Souratet Rikht , Mahbod , صورتت ریخت مهبود , صورتت ریخت مهبود 320

Mahbod - Souratet Rikht (Arian Goleh Remix)

ریمیکس مهبود صورتت ریخت

متن اهنگ صورتت ریخت مهبود

ریمیکس مهبود صورتت ریخت